El pequeño desconocido , Andorra

Zonas a tratar: La Unión de los 27 y la apertura hacia Turquía. Especial atención al PESC; Órbita soviética: Relaciones OTAN con Georgia, Ucrania y Rusia. Osetia del Sur, Abjasia y Chechenia; Los Balcanes (Albania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo).
Reglas del Foro
Zonas a tratar: La Unión de los 27 y la apertura hacia Turquía. Especial atención al PESC; Órbita soviética: Relaciones OTAN con Georgia, Ucrania y Rusia. Osetia del Sur, Abjasia y Chechenia; Los Balcanes (Albania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo).
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

La traducción:

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dicho informe en la 34 ª sesión plenaria del Moneyval que se celebró el pasado 9 de diciembre. Con esta adopción por parte del Moneyval del informe presentado por la UIF Andorra da un paso adelante muy importante y mejora considerablemente su posicionamiento internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Es de destacar que el Moneyval ha apreciado mucho la nueva situación del Principado y los progresos realizados en favor de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya sea por significativos cambios legislativos adoptados en los últimos 2 años como desde el punto de vista de la eficacia del sistema respecto a la prevención y la represión.

La UIF ultima el cuestionario de la 4 ª evaluación a presentar el próximo mes de enero de 2011. Este documento supondrá que el equipo de evaluadores designado por Moneyval se desplace en el Principado duranl el mes de marzo de 2011 para preparar su informe. La UIF presentará oficialmente este documento en la 37 ª sesión del Plenario del Moneyval que se celebrará entre el diciembre de 2011. Será a partir de esta aprobación y la nota que se otorgue el Principado de Andorra-esta se atribuye cada 4 años-, donde se reflejará el grado de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del Principado.
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
Jose Luis Mansilla
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 780
Registrado: 15 Nov 2010 12:32
Ubicación: Levantando el Pais.

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Jose Luis Mansilla »

Hola Ali , por si te quieres reir un rato ,te envio este link de un traspies de EEUU con Andorra.

http://www.youtube.com/results?search_q ... feature%3D

Referente a la colaboracion entre EEUU y Andorra la noticia que te pongo a continuacion creo que es significativa. Es del 09-01-2011 del primer policia Andorrano que se gradua en F.B.I.

Inici Societat Un funcionari de Policia andorrà es gradua a l'Acadèmia Nacional de l'FBI
Un funcionari de Policia andorrà es gradua a l'Acadèmia Nacional de l'FBI
diumenge, 9 de gener de 2011 22:45 1 2 3 4 5 ( 36 Vots )
Es tracta de Robert Guirao, que es va graduar el passat 10 de desembre
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

Robert Guirao a l'acadèmia de Quantico. Foto: EL PERIÒDICEl cap del Grup de Cooperació Internacional i sotsoficial de Policia Robert Guirao es va graduar a Estats Units el passat 10 de desembre en la promoció 243 de l'Acadèmia Nacional de l'FBI (Federal Bureau of Investigation), juntament amb 265 altres comandaments de policia i militars nord-americans i d'altres països del món. D'aquesta manera, Guirao entra a formar part de la xarxa més gran del món de funcionaris per a la cooperació policíaca mundial, per lluitar contra la corrupció i el crim organitzat internacional.

http://www.elperiodicdandorra.ad/societ ... -lfbi.html

Saludos,
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

¡Gracias, José Luis!

Por si os interesa conocer la Ley de Policía de Andorra:

http://www.policia.ad/cat/lleipoli.html


Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia
Exposició de motius
I
La Policia com a servei per a la protecció dels drets i llibertats té el seu origen en l'article 13 de la Declaració de drets de l'home i del ciutadà inclosa en la primera Constitució francesa, de 1791, que estableix que "la garantia dels drets de l'home i del ciutadà necessita una força pública, i que aquesta força s'institueix, per tant, en benefici de tots i no per a la utilitat particular d'aquells que la tenen al seu càrrec". Els cossos de seguretat es configuren d'aquesta manera en l'estat de dret com a garantia institucional del lliure exercici de drets i llibertats, juntament amb la resta de garanties establertes a la Constitució i a les lleis.
Així mateix, la missió de protegir i assegurar el lliure exercici de drets i llibertats fa que el concepte de seguretat pública garantit en l'article 9 de la Constitució no es pugui remetre únicament a la vella noció d'ordre públic, que evocava més un pretext, l'ordre social, per imposar un ordre repressiu, que no pas la necessitat de mantenir una situació de pau i de tranquil·litat públiques. La missió de garantia de la seguretat ciutadana, com a servei públic, té des d'aquesta perspectiva dues manifestacions clarament diferenciades. En primer lloc, quan es produeixi una lesió o una vulneració dels drets i llibertats que s'han d'assegurar com a funció policial essencial. En segon lloc, com a funció preventiva, a través de les actuacions de tot tipus que condueixin a evitar les situacions que generen inseguretat. D'aquesta manera drets i llibertats, d'una banda, i seguretat ciutadana, d'altra banda, formen un tot indissoluble i integrat en l'estat de dret constitucional.
Si en una societat democràtica la institució policial correspon al desig justificat de protegir les llibertats individuals i socials, també ha de representar la necessitat de garantir l'harmonització d'aquestes llibertats perquè es desenvolupi i mantingui un clima general en ordre, tolerància i pau. La Policia, abans de ser el braç secular dels tribunals o actuar en nom d'una autoritat governativa dirigista o repressiva ha de romandre al servei de la comunitat i tenir com a missió essencial garantir l'evolució normal d'aquesta comunitat.
II
El sotmetiment i la vinculació de tots els poders públics i dels ciutadans a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic (article 3 de la Constitució), element determinant perquè l'estat es pugui qualificar de dret, obliga de forma particularitzada l'Administració, atesa la seva ubicació en el conjunt social. La Policia, com a part orgànica de l'Administració pública, apareix sotmesa a la llei tant de forma genèrica com institucionalment, en tenir clarament definida la seva missió sota la dependència del Govern, al qual l'article 72 de la Constitució atribueix, sota l'autoritat del seu cap, la direcció de l'administració de l'Estat tot encomanant-li, també, la direcció de la política nacional i internacional d'Andorra.
III
D'acord amb l'article 94 de la Constitució els jutges i el Ministeri Fiscal dirigeixen l'acció de la Policia en matèria judicial segons el que estableixin les lleis. Amb aquest concepte s'emmarquen una sèrie de funcions incloses en l'àmbit de l'actuació policial que tenen com a finalitat esbrinar el delicte, descobrir el delinqüent i assegurar que es troba, sota la dependència funcional dels jutges i tribunals i del Ministeri Fiscal. Això suposa una especialitat en la funció genèrica policíaca de garantir la seguretat ciutadana i el lliure exercici dels drets i llibertats.
La Constitució no recull un model concret de Policia Judicial, i es remet a un desenvolupament legislatiu posterior que es conté, de forma general, en el capítol primer del títol VII de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, i més concretament en la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996, i en la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 10 de desembre de 1998.
Segons disposa l'article 95 de la Llei qualificada de la Justícia, la funció de Policia Judicial recau en tots els membres del Cos de Policia, sempre que siguin requerits per prestar-la pels batlles i tribunals i pel Ministeri Fiscal d'acord amb el que s'estableix en la citada Llei i en les posteriors que la desenvolupen.
Dins de la seva estructura el Cos de Policia pot establir i organitzar unitats destinades a Policia Judicial.
El model de Policia Judicial es configura, doncs, a Andorra, com un dels treballs o funcions encomanades a la Policia que s'exerceix sota la dependència orgànica del poder executiu i sota la supeditació funcional de batlles, tribunals i Ministeri Fiscal en la forma establerta per les lleis.
La Policia Judicial compleix dos grans ordres de quefers o treballs: la investigació dels delictes amb anterioritat a la intervenció de l'autoritat judicial, i la realització de les missions específiques que els batlles i tribunals o el Ministeri Fiscal li encomanin en cada cas concret conforme al que disposa el Codi de procediment penal.
Per això l'auxili a batlles, tribunals i fiscals en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, ja sigui a requeriment d'altri o per iniciativa pròpia, constitueix una activitat essencial, prioritària i permanent de la Policia. I per aquesta raó la present Llei preveu la creació d'unitats especials de
Policia Judicial i la formació dels funcionaris corresponents, per adscriure'ls funcionalment als òrgans jurisdiccionals esmentats i al Ministeri Fiscal.
IV
Aquesta Llei obre una nova etapa en la història de la Policia andorrana des que fou creada l'any 1931 sota el nom de "Servei d'Ordre", amb un cap i sis agents, per mantenir la seguretat del país a causa de l'augment de la població flotant en els treballs de la companyia d'electricitat i en la construcció de les carreteres.
Sobre els fonaments de la Constitució, de la Llei qualificada de la Justícia i de les restants lleis de desenvolupament, la present Llei té per objecte d'establir els principis d'actuació, les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels membres del Cos de Policia, i l'organització de la seguretat pública en tot el
territori nacional, i preveu la creació dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles per al compliment correcte de les funcions de seguretat, defensa i d'altres que corresponen a l'Estat andorrà.
Respecte a tots aquests punts i seguint la tònica de les legislacions modernes en matèria de cossos de policia i de seguretat, la Llei s'inspira en les resolucions de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de l'Assemblea General de les Nacions Unides, especialment en les relatives a la Declaració sobre la policia i al Codi de conducta per als funcionaris encarregats de fer complir la llei, respectivament. Els principis que deriven d'aquestes directrius resten incorporats a l'ordenament jurídic andorrà d'acord amb el que estableix l'article 3.3 de la Constitució i, per tant, obliguen sense excepció tots els membres del col·lectiu policial.
V
La Policia ha d'adequar la seva conducta a l'ordenament jurídic, amb subjecció als principis de jerarquia i de subordinació dins del Cos. És també un col·laborador indispensable de l'Administració de Justícia, la qual ha d'auxiliar, en el sentit més ampli, dins de les seves possibilitats. Per altra part, el respecte que la policia deu a la societat a què pertany i d'on prové el seu mandat, l'obliga a utilitzar els recursos coactius solament en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels principis d'oportunitat, de proporcionalitat i de congruència.
D'aquesta manera, especialment en el tracte de detinguts, la Policia ha d'observar les prescripcions de la Llei d'una manera estricta. Per altra banda, els membres del Cos de Policia s'han de comportar amb una professionalitat exquisida, amb les limitacions i els sacrificis que calguin en bé del servei que presten.
El Cos de Policia té com a missió i divisa principal la protecció, d'acord amb l'ordenament jurídic, de la llibertat i la seguretat de la ciutadania, i per això les seves funcions comprenen des de la protecció de persones i béns fins al manteniment de l'ordre públic.
La Policia andorrana es defineix com un servei del Govern d'Andorra, per coadjuvar en el compliment dels seus fins i en el compliment de les seves disposicions. I, a la vegada, com un servei per a la comunitat i, per tant, amb un mandat explícit de coadjuvar per al benestar social, en cooperació amb els altres agents socials, en els àmbits preventius, assistencial i de rehabilitació.
En aquest sentit, per tal de desenvolupar correctament la funció de la Policia, la Llei regula els principis d'actuació i funcions de la Policia, l'organització i l'estructura i el règim estatutari, amb les condicions d'accés i promoció definint corregint sempre que sigui necessari les funcions de les diferents escales i categories existents fins ara per donar cobertura i suport adequats a la funció policial.
VI
En termes de personal, el Cos de Policia és una plantilla de funcionaris que ocupen, com a membres del Cos, les places de les diferents escales, graus i nivells que figuren en la relació de llocs de treball, amb specificació de la denominació, les característiques, els continguts funcionals, les necessitats formatives, els complements assignats, la forma de provisió, la promoció, l'avaluació de l'acompliment i totes les altres circumstàncies pertinents.
La Llei estableix el règim estatutari dels membres de la Policia i en defineix els drets i deures, amb les especificitats pròpies de llur funció, entre les quals hi figuren l'accés a la funció i els drets sindicals.
Es crea el Consell de la Policia, amb representació paritària de l'administració del Govern i dels membres de la Policia.
També es regulen la concessió de distincions, recompenses i gratificacions i el règim disciplinari, que es vincula directament amb els principis d'actuació.
El Cos de Policia compta també amb els llocs administratius i tècnics que siguin necessaris per donar cobertura i suport a la funció policial, als quals s'aplica íntegrament el règim de la funció pública de l'Administració general, o la relació de treball que correspongui, d'acord amb el que disposa la Llei de la funció pública, amb l'únic requisit suplementari per al seu nomenament de la conformitat prèvia del ministre titular d'interior.
En resum, aquesta Llei, pel que fa al règim funcionarial, regula aquells aspectes que, per l'especificitat del Cos de Policia al qual va dirigida, han de diferenciar-se clarament del règim general dels funcionaris del Govern, el qual s'aplica en els aspectes no regulats expressament per la present Llei pel que fa als membres propis del Cos, i íntegrament pel que fa als llocs de treball de caràcter administratiu i tècnic.
Atesa la incidència que la Llei té en la regulació de drets fonamentals dels capítols III i IV del títol I de la Constitució per raó de la matèria que n'és objecte, té el caràcter de Llei qualificada d'acord amb el que estableix l'article 40 de la Constitució.
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

La estructura de la policía andorrana:

http://www.policia.ad/cat/organi.html


El Ministeri responsable d’Interior, de conformitat amb els objectius generals establerts pel Govern és l’òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de l’Estat. El Cos de Policia d’Andorra, com a policia integral, exerceix en tot el territori nacional les funcions que l’ordenament jurídic li atribueix per a protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats així com les adequades per tal de garantir la seguretat ciutadana, vetllant per la protecció de les persones i dels béns.

L’estructura organitzativa del Cos de Policia es configura en la Direcció de la Policia i tres grans Àrees; - L’Àrea de Policia Criminal, - L’Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana - L’Àrea Tècnica. Cada Àrea està dirigida per un comissari. El Cos de Policia està integrat per funcionaris policíacs pròpiament dits, per administratius i per tècnics.

"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Web de una asesoría legal, donde indica las ventajas económicas que tiene Andorra:

http://www.aedeslegal.ad/default.asp?theone=4&idioma=cas


Andorra


Historia

El Principado de Andorra es uno de los Estados más antiguos del mundo y se caracteriza por su estabilidad institucional.Baja fiscalidad

Andorra no tiene impuestos directos, ni sobre sociedades ni sobre personas físicas.


Fiscalidad del ahorro


El acuerdo entre Andorra y la CE establece una retención al origen sobre los intereses pagados en el Principado a personas físicas residentes en uno de los estados miembros de la UE.
Seguridad

Andorra destaca por su seguridad ciudadana, que se extiende a las relaciones jurídicas y económicas.


"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
manzaricoh
Jefe de Area
Jefe de Area
Mensajes: 481
Registrado: 09 Feb 2010 09:42

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por manzaricoh »

Me voy a tener que poner el pinganillo, porque es que no me entero de lo que se escribe en este hilo.
Avatar de Usuario
manzaricoh
Jefe de Area
Jefe de Area
Mensajes: 481
Registrado: 09 Feb 2010 09:42

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por manzaricoh »

La educación en idiomas es una cosa que tengo clara, pero no se puede pretender de tu interlocutor que aprenda todos los idiomas del mundo. De hecho tengo buena comprensión lectora en inglés, nociones de euskera y estoy aprendiendo árabe. Pero aparte de eso el catalán no lo tengo entre mis prioridades lingüisticas, es una región que he visitado en algunas ocasiones y hasta ahora no he necesitado de tirar de diccionario, pero que si las cosas se ponen feas y no encuentro a nadie cerca que me sirva de traductor, pues no queda más remedio que aprender el idioma o solo ir a ese sitio si no cabe otra posibilidad. Y me apuntaré a esos cursos que tan amablemente me habeis indicado. Gracias.

Por cierto, ya sé que el catalán es el idioma oficial de Andorra, pero el ruso es el idioma oficial de Rusia y aquí nadie se le ocurre postear las noticias en ruso. Utilicemos un poco el sentido común.

Un saludo
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

...y además de ser idioma oficial en Andorra, es cooficial en Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Si, realmente, no queremos que España cometa los mismos errores del pasado, y que tenga un espléndido futuro, [email protected] deberemos hacer un esfuerzo y abrir nuestra mente. :wink:
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Entrevista "fresquísima" al presidente del gobierno andorrano:

http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/359770-entestar-se-a-ser-les-illes-caiman-dels-pirineus-no-es-una-opcio-es-un-suicidi.html


Jaume Bartumeu
“Entestar-se a ser les illes Caiman dels Pirineus no és una opció, és un suïcidi”
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)
Responder

Volver a “Área europea”