El pequeño desconocido , Andorra

Zonas a tratar: La Unión de los 27 y la apertura hacia Turquía. Especial atención al PESC; Órbita soviética: Relaciones OTAN con Georgia, Ucrania y Rusia. Osetia del Sur, Abjasia y Chechenia; Los Balcanes (Albania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo).
Reglas del Foro
Zonas a tratar: La Unión de los 27 y la apertura hacia Turquía. Especial atención al PESC; Órbita soviética: Relaciones OTAN con Georgia, Ucrania y Rusia. Osetia del Sur, Abjasia y Chechenia; Los Balcanes (Albania, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo).
Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Lucha contra el crimen organizado (en la web del Ministerio de asuntos exteriores de Andorra):

http://www.mae.ad/espanyol/htmls/menu/noticia.php?idNoticia=215&idioma=cat


22 Diciembre 2010
Les persones que viatgin al'estranger podran fer-ho saber en un registre creat pel Govern Las personas que viajen al extranjero podrán hacerlo saber en un registro creado por el Gobierno

El Govern ha donat llum verda avui a la creació d'un registre on les persones d'Andorra que es desplacin a l'estranger de manera temporal puguin inscriure's voluntàriament. El Gobierno ha dado luz verde hoy a la creación de un registro donde las personas de Andorra que se desplacen al extranjero de forma temporal puedan inscribirse voluntariamente. També en referència al ministeri d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals, el Govern ha acordat aquest matí l'aprovació de la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. También en referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.


Aquest registre recolliria les dades de les persones que es desplacin temporalment a l'estranger per motius turístics o altres. Este registro recogería los datos de las personas que se desplacen temporalmente al extranjero por motivos turísticos u otros. Es tracta d'un servei que molts altres països ofereixen als seus ciutadans i que permet que en el cas d'emergència o catàstrofe natural puguin ser localitzats ràpidament. Se trata de un servicio que muchos otros países ofrecen a sus ciudadanos y que permite que en el caso de emergencia o catástrofe natural puedan ser localizados rápidamente. En el cas d'Andorra, en els llocs on el Ministeri no pogués actuar directament, a través de les representacions diplomàtiques pròpies, es preveu facilitar les dades als ministeris francès o espanyol perquè prestin assistència consular als andorrans segons el que disposa el Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya. En el caso de Andorra, en los lugares donde el Ministerio no pudiera actuar directamente, a través de las representaciones diplomáticas propias, se prevé facilitar los datos a los ministerios francés o español para que presten asistencia consular a los andorranos según lo dispuesto en el Tratado de buen vecindad, de amistad y de cooperación entre el Principado de Andorra, la República Francesa y el Reino de España. Pel que fa als ciutadans d'altres nacionalitats es facilitarien les dades a les autoritats consulars del seu país d'origen. En cuanto a los ciudadanos de otras nacionalidades se facilitarían los datos a las autoridades consulares de su país de origen.


El formulari per inscriure's al Registre serà accessible a la pàgina web del Ministeri, es tracta d'un document pdf i de moment caldrà emplenar-ho i fer-lo arribar la Ministeri per fax, correu electrònic o personalment. El formulario para inscribirse en el Registro será accesible en la página web del Ministerio, se trata de un documento pdf y de momento habrá que rellenarlo y hacerlo llegar la Ministerio por fax, correo electrónico o personalmente. Els formularis en suport paper seran arxivats al Ministeri. Los formularios en soporte papel serán archivados en el Ministerio.


Atès que es tracta d'un fitxer que conté dades personals caldrà segons el que estableix la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre de protecció de dades personals informar-ne de la creació. Dado que se trata de un fichero que contiene datos personales deberá según lo establecido en la Ley cualificada 15/2003, de 18 de diciembre de protección de datos personales informar de la creación.


El registre estarà regulat per un decret que es publicarà al BOPA. El registro estará regulado por un decreto que se publicará en el BOPA.


D'altra banda, el Govern ha acordat aquest matí l'aprovació de la ratificació del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York el 15 de novembre del 2000. Por otra parte, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.


Ara, el pas següent és trametre el Conveni al síndic general per a l'aprovació parlamentària segons el que preveu l'article 64.1 de la Constitució i als coprínceps per a informació segons el que preveu l'article 67. Ahora, el siguiente paso es enviar el Convenio al síndico general para la aprobación parlamentaria según lo previsto en el artículo 64.1 de la Constitución y los copríncipes para información según lo previsto en el artículo 67.


Es tracta d'un conveni important, tenint en compte que el Principat d'Andorra va participar des de l'inici en el procés de negociació del Conveni contra la delinqüència organitzada transnacional a la seu de les Nacions Unides a Nova York i finalment a la Conferència de Palerm de l'any 2000, però no va ser fins el 10 de novembre del 2001 que va procedir a la signatura. Se trata de un convenio importante, teniendo en cuenta que el Principado de Andorra participó desde el inicio en el proceso de negociación del Convenio contra la delincuencia organizada transnacional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y finalmente a la Conferencia de Palermo del año 2000, pero no fue hasta el 10 de noviembre de 2001 que procedió a la firma. Amb aquest acte, Andorra manifestava el seu compromís en la lluita contra el crim organitzat i les seves conseqüències més evidents com ara el blanqueig de diners. Con este acto, Andorra manifestaba su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias más evidentes como el blanqueo de dinero.


L'instrument s'articula al voltant de 41 articles amb l'objectiu de reforçar la cooperació internacional i aconseguir que el màxim d'estats possible adoptin un mínim de mesures bàsiques contra el crim organitzat per tal que no hi hagi paradisos per als delinqüents on s'ocultin les proves o s'acumulin els rendiments de les seves activitats delictives. El instrumento se articula alrededor de 41 artículos con el objetivo de reforzar la cooperación internacional y conseguir que el máximo de estados posible adopten un mínimo de medidas básicas contra el crimen organizado para que no haya paraísos para los delincuentes que oculten las pruebas o se acumulen los rendimientos de sus actividades delictivas.


Des de l'any 2000 fins avui han tingut lloc importants esdeveniments legislatius al nostre Principat, com l'aprovació del nou Codi penal al 2005 o la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada posteriorment per la Llei 28/2008, d'11 de desembre del 2008. Desde el año 2000 hasta hoy han tenido lugar importantes acontecimientos legislativos en nuestro Principado, como la aprobación del nuevo Código Penal en 2005 o la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional y contra la financiación del terrorismo, del 29 de diciembre de 2000, modificada posteriormente por la Ley 28/2008, de 11 de diciembre de 2008. Aquest marc normatiu ha permès que avui sigui possible assumir els compromisos que se'n deriven de la ratificació del Conveni. Este marco normativo ha permitido que hoy sea posible asumir los compromisos que se derivan de la ratificación del Convenio.


El Conveni compta en l'actualitat amb 158 estats part, i 20 estats signataris pendents de ratificar-lo, entre els quals Andorra. El Convenio cuenta en la actualidad con 158 Estados Partes, y 20 Estados signatarios pendientes de ratificarlo, entre los que Andorra. El Conveni va entrar en vigor el 29 de setembre del 2003. El Convenio entró en vigor el 29 de septiembre de 2003."En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

La prevención del blanqueo de dinero (en la web del Ministerio de hacienda andorrano):

http://www.finances.ad/web%20finances/estructura/1catala/Internacional/prevencio.htm


> PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
El Principat d’Andorra ha mostrat des de sempre una actitud prudent i preventiva davant riscos inherents a operacions relacionades amb el blanqueig de capitals.

Els primers instruments de lluita contra aquest delicte daten de l’any 1990 en què el Codi Penal tipificà el blanqueig de diners com a delicte. El mateix any, l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) va elaborar el Conveni relatiu a l’obligació de diligència per part dels establiments bancaris i d’estalvi d’Andorra, acord que dictava la conducta que havien de seguir tots els empleats dels bancs a l'efecte d'impedir que els establiments d’aquest sector fossin utilitzats com a vehicles per al blanqueig de diners. Aquest Conveni s’inspira de les normes de coneixement del client (Know Your Costumer Rules).

La tipificació d’aquesta infracció abasta tot acte tendent a ocultar o dissimular l’origen del producte d’activitats criminals, i en constitueuix un agreujant l’intent d’obtenir un benefici o bé formar part d’una associació per a blanquejar, encara que els delictes subjacents siguin realitzats a l’estranger. El blanqueig per negligència, imperícia o imprudència és també constitutiu d’infracció penal.

El Codi Penal andorrà tipifica separadament els delictes de terrorisme, incloent-hi entre altres el finançament del terrorisme i el proveïment d’allotjament o refugi a terroristes.

Per la seva part, el Codi deontològic bancari inclou elements bàsics per a la prevenció del blanqueig de diners, i incorpora, per exemple, normes d’identificació dels clients (incloent-hi la verificació dels drethavents finals dels comptes i l’origen dels fons), la conservació d’arxius i documentació durant cinc anys, la prohibició d’ajudar els clients en el blanqueig i la cooperació amb les autoritats judicials.

L’any 1995, la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diners o valors productes del crim, estableix l'obligatorietat de la identificació del client, la conservació d’arxius i preveu per primera vegada el deure de denunciar a les autoritats les operacions que presentin indicis de constituir un acte de blanqueig.

L’any 1997, Andorra entra com a membre del comitè restringit d’experts del Consell d’Europa, MONEYVAL (antic PC-R-EV).

El 22 d’abril de 1999 es presenta al Consell General la ratificació dels convenis de Viena i d’Estrasburg.

L’any 2001, Andorra signa el Conveni de les Nacions Unides (NNUU) per a la supressió del finançament del terrorisme, el 10 de novembre, i el Conveni de les Nacions Unides sobre el crim organitzat transnacional (Conveni de Palerm) el 12 de novembre.

Per tal d’adaptar i actualitzar el règim de prevenció del blanqueig, el Consell General aprovà el 29 de desembre del 2000, la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional. Aquesta es fonamenta bàsicament en els preceptes del Conveni de Viena de 1988, el Conveni Europeu relatiu al blanqueig, el descobriment, l’embargament i la confiscació dels productes del crim (Conveni d’Estrasburg), del Conveni Europeu de cooperació judicial en matèria penal i les Resolucions 308 i 97 del Consell d’Europa.

El 31 de juliol del 2002, el Govern va aprovar el Reglament de la llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, que desenvolupa els preceptes establerts per la Llei del 29 de desembre del 2000, defineix les funcions, l’organització i el funcionament de la Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB) i estableix les obligacions dels subjectes obligats i el procediment sancionador.

Finalment, el Govern d’Andorra conscient del perill greu que representa la corrupció a nivell internacional i els estrets vincles existents entre aquest delicte i el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ha aprovat l’adhesió al GRECO (Grup d’Estats contra la corrupció).

La Unitat de Prevenció del Blanqueig (UPB)
La Unitat de Prevenció del Blanqueig es crea l’any 2000 amb la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, seguint les recomanacions del Comitè MONEYVAL del Consell d’Europa i les 40 recomanacions del GAFI. La UPB entra en funcionament al juliol del 2001.

La UPB és un òrgan independent, amb la missió d’impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig. Les avaluacions internacionals

L’avaluació del Comitè PC-R-EV del 1999
El primer informe del Comitè PC-R-EV del Consell d’Europa de l’any 1999 sobre el sistema de prevenció del blanqueig de diners, va posar de manifest la predisposició del país, tant a nivell polític com dels sectors implicats, per lluitar de manera efectiva contra el blanqueig de diners al nostre país.

Les recomanacions del Comitè varen incidir en la ratificació dels Convenis de Viena i d’Estrasburg i en la creació d’una unitat d’intel·ligència financera, així com en l’aprovació d’una llei de cooperació judicial.

L’avaluació del Comitè MONEYVAL del 2002
En el decurs del mes de març del 2002, en el marc del segon cicle d’avaluacions del MONEYVAL, el Principat fou objecte de la visita d’un equip de treball constituït per experts de diversos països i un observador del GAFI.

La finalitat d’aquesta segona avaluació era la comprovació del grau d’acompliment de les mesures recomanades l’any 1999. L’equip visitant constatà i deixà constància de l’alt grau d’assoliment dels objectius fixats. Així mateix, Andorra fou objecte d’una valoració molt favorable dels 25 criteris del GAFI referents als NCCT (Països i territoris no cooperants)

L’avaluació del FMI del 2002
Durant el mes de febrer del 2002, en el decurs de l’avaluació per l’FMI del model de supervisió del sector financer, aquest organisme també realitzà una revisió de les mesures contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, amb una anàlisi de l’acompliment de les 40 Recomanacions del GAFI i les 8 Recomanacions especials de lluita contra el finançament del terrorisme.

L’informe de l’FMI considera que Andorra té un marc legal i institucional satisfactori per a la prevenció i la detecció del blanqueig de diners en el sector financer. Destaca que Andorra ha fet uns progressos importants a partir de les recomanacions efectuades tant pel Comitè Restringit d’Experts del Consell d’Europa (MONEYVAL) el mes de juny de 1999, com per Arthur Andersen el mes de març de 2000. L’equip avaluador de l’FMI ressalta que el Govern d'Andorra té la clara voluntat política de garantir que existeixin unes mesures de lluita sòlides contra el blanqueig de diners per a la totalitat de l’economia andorrana, tant per a les activitats financeres com per les no financeres.

L’FMI també analitzà la normativa de supervisió i control aplicable al sector bancari, i va constatar que la legislació vigent i les mesures de supervisió complien les normes generalment acceptades referents al sistema profilàctic. Els bancs gaudeixen d’unes pràctiques ben establertes, reconegudes per l’Ens avaluador, en matèria de prevenció i detecció de les infraccions en qüestió.

En conjunt, la Missió considera que el Govern i els establiments bancaris estan treballant a l'uníson per garantir la seguretat i la bona reputació del sistema financer del país.

L’informe del Fons Monetari Internacional es pot consultar a la pàgina web de l’FMI (www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp) i a la de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (www.inaf.ad).

Avaluacions actuals i futures
En els darrers anys, una delegació andorrana ha assistit a les assemblees plenàries del MONEYVAL, amb seu a Estrasburg, per tal d’informar puntualment del avenços del Principat en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals, tal com estipulen les directrius d’aquest organisme. Paral·lelament, el Govern Andorrà ha deixat novament constància de la seva ferma voluntat de col·laboració en formar part, al seu torn, dels equips d’avaluació i assessorament a d’altres països.

En el decurs d’enguany, el Principat serà novament objecte d’una tercera avaluació per part del MONEYVAL, que emprarà una nova tipologia conscensuada amb l'FMI, el Banc Mundial i el GAFI.

Així mateix, es rebrà per primera vegada un equip avaluador del GRECO, per tal de determinar el nivell de prevenció i repressió de la corrupció."En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

...traducción:

22 Diciembre 2010
Las personas que viajen al extranjero podrán hacerlo saber en un registro creado por el Gobierno Las personas que viaja al EXTRANJERO podrán hacerlo saber en un registro creación por el Gobierno

El Gobierno ha dado luz verde hoy a la creación de un registro donde las personas de Andorra que se desplacen al extranjero de forma temporal puedan inscribirse voluntariamente. El Gobierno ha DADO luz verde hoy a la Creación de un registro Donde las personas de Andorra que se desplazan al EXTRANJERO de forma temporal puedan inscribirse voluntariamente. También en referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. También en referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificacion del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.


Este registro recogería los datos de las personas que se desplacen temporalmente al extranjero por motivos turísticos u otros. Este registro Recoger Los datos de las personas que se desplazan temporalmente al EXTRANJERO por motius turísticos u Otros. Se trata de un servicio que muchos otros países ofrecen a sus ciudadanos y que permite que en el caso de emergencia o catástrofe natural puedan ser localizados rápidamente. Se trata de un Servicio que muchos Otros Países ofrecia a suspensión Ciudadanos y que permíte que en el caso de emergencia o catástrofe natural puedan ser localizados rápidamente. En el caso de Andorra, en los lugares donde el Ministerio no pudiera actuar directamente, a través de las representaciones diplomáticas propias, se prevé facilitar los datos a los ministerios francés o español para que presten asistencia consular a los andorranos según lo dispuesto en el Tratado de buen vecindad, de amistad y de cooperación entre el Principado de Andorra, la República Francesa y el Reino de España. En el caso de Andorra, en los Lugares Donde el Ministerio no pudiera actuar directamente, a través de las representaciones diplomaticas propias capacidades, se previene facilitar los Datos a los Ministerios francés o español para que presten asistencia consular en los andorranos segun lo dispuesto en el Tratado de buen vecindad, de amistad y de cooperación entre el Principado de Andorra, la República Francesa y el Reino de España. En cuanto a los ciudadanos de otras nacionalidades se facilitarían los datos a las autoridades consulares de su país de origen. En Cuanto a los Ciudadanos de Otras nacionalidades se facilitarían los Datos a las Autoridades consulares de apoyo país de origen.


El formulario para inscribirse en el Registro será accesible en la página web del Ministerio, se trata de un documento pdf y de momento habrá que rellenarlo y hacerlo llegar la Ministerio por fax, correo electrónico o personalmente. El formulario para inscribirse en el Registro será accesible en la página web del Ministerio, se trata de un documento pdf y de momento habra que rellenarlo y hacerlo legó Ministerio miedo fax, correo electrónico o personalmente. Los formularios en soporte papel serán archivados en el Ministerio. Los formularios en soporto papel serán archivados en el Ministerio.


Dado que se trata de un fichero que contiene datos personales deberá según lo establecido en la Ley cualificada 15/2003, de 18 de diciembre de protección de datos personales informar de la creación. Dado que se trata de un fichero que Contiene Datos personales debera segun lo establecido en la Ley cualificada 15/2003, de 18 de diciembre de Protección de Datos personales informar de la Creación.


El registro estará regulado por un decreto que se publicará en el BOPA. El registro estará regulación por un decreto que se publicará en el BOPA.


Por otra parte, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. Por Otra parte, el Gobierno ha acordado esta mañana la aprobación de la ratificacion del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, Hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.


Ahora, el siguiente paso es enviar el Convenio al síndico general para la aprobación parlamentaria según lo previsto en el artículo 64.1 de la Constitución y los copríncipes para información según lo previsto en el artículo 67. Ahora, el Siguiente paso es enviar el Convenio al síndico general para la aprobación parlamentaria segun lo previsto en el Artículo 64.1 de la Constitución y los copríncipes para información segun lo previsto en el Artículo 67.


Se trata de un convenio importante, teniendo en cuenta que el Principado de Andorra participó desde el inicio en el proceso de negociación del Convenio contra la delincuencia organizada transnacional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y finalmente a la Conferencia de Palermo del año 2000, pero no fue hasta el 10 de noviembre de 2001 que procedió a la firma. Se trata de un conveniente Importante, teniéndo en date cuenta que el Principado de Andorra participa desde el inicio en el Proceso de Negociación del Convenio contra la delincuencia organizada transnacional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y finalmente en la Conferencia de Palermo del año 2000, pero no fué ta el 10 de noviembre de 2001 que procederé a la firma. Con este acto, Andorra manifestaba su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias más evidentes como el blanqueo de dinero. Con este actora, Andorra manifestaba apo Compromiso en la lucha contra el crimen Organizado y suspensión Consecuencias más evidentes como el Blanque de dinero.


El instrumento se articula alrededor de 41 artículos con el objetivo de reforzar la cooperación internacional y conseguir que el máximo de estados posible adopten un mínimo de medidas básicas contra el crimen organizado para que no haya paraísos para los delincuentes que oculten las pruebas o se acumulen los rendimientos de sus actividades delictivas. El instrumento se articula Alrededor de 41 Artículos con el Objetivo de reforzar la cooperación internacional y conseguir que el máximo de estados posible adoptan un mínimo de Medidas basicas contra el crimen Organizado para que no Haya paraísos para los delincuentes que ocultan las Pruebas o se acumulan los Rendimientos de suspensión DADES delictivas.


Desde el año 2000 hasta hoy han tenido lugar importantes acontecimientos legislativos en nuestro Principado, como la aprobación del nuevo Código Penal en 2005 o la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional y contra la financiación del terrorismo, del 29 de diciembre de 2000, modificada posteriormente por la Ley 28/2008, de 11 de diciembre de 2008. Desde el año 2000 ta hoy han tenido ligar Importantes acontecimientos Legislativos En nuestro Principado, como la aprobación del nuevo Código Penal en 2005 o la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el Blanque de dinero o valores producto de la delincuencia internacional y contra la Financiación del terrorismo, del 29 de diciembre de 2000, modificada Posteriormente se por la Ley 28/2008, de 11 de diciembre de 2008. Este marco normativo ha permitido que hoy sea posible asumir los compromisos que se derivan de la ratificación del Convenio. Este marco normativa ha permitidas que hoy sea posible asumir los compromisos que se derivan de la ratificacion del Convenio.


El Convenio cuenta en la actualidad con 158 Estados Partes, y 20 Estados signatarios pendientes de ratificarlo, entre los que Andorra. El Convenio date cuenta en la actualidad con 158 Estados Partes, y 20 Estados signatarios pendientes de ratificarlo, entre los que Andorra. El Convenio entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. El Convenio entrará en vigor el 29 de septiembre de 2003.
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

...traducción:

> PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Principado de Andorra ha mostrado desde siempre una actitud prudente y preventiva ante riesgos inherentes a operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Los primeros instrumentos de lucha contra este delito datan del año 1990 en que el Código Penal tipifica el blanqueo de dinero como delito. El mismo año, la Asociación de Bancos Andorranos (ABA) elaboró el Convenio relativo a la obligación de diligencia por parte de los establecimientos bancarios y de ahorro de Andorra, acuerdo que dictaba la conducta que debían seguir todos los empleados de los bancos a el efecto de impedir que los establecimientos de este sector fueran utilizados como vehículos para el blanqueo de dinero. Este Convenio se inspira de las normas de conocimiento del cliente (Know Your Costumer Rules).

La tipificación de esta infracción abarca todo acto tendente a ocultar o disimular el origen del producto de actividades criminales, y en constitueuix un agravante el intento de obtener un beneficio o bien formar parte de una asociación para blanquear, aunque que los delitos subyacentes sean realizados en el extranjero. El blanqueo por negligencia, impericia o imprudencia es también constitutivo de infracción penal.

El Código Penal andorrano tipifica separadamente los delitos de terrorismo, incluyendo entre otros la financiación del terrorismo y el abastecimiento de alojamiento o refugio a terroristas.

Por su parte, el Código deontológico bancario incluye elementos básicos para la prevención del blanqueo de dinero, e incorpora, por ejemplo, normas de identificación de los clientes (incluyendo la verificación de los derechohabientes finales de las cuentas origen de los fondos) , la conservación de archivos y documentación durante cinco años, la prohibición de ayudar a los clientes en el blanqueo y la cooperación con las autoridades judiciales.

En 1995, la Ley de protección del secreto bancario y de prevención del blanqueo de dinero o valores productos del crimen, establece la obligatoriedad de la identificación del cliente, la conservación de archivos y prevé por primera vez el deber de denunciar a las autoridades las operaciones que presenten indicios de constituir un acto de blanqueo.

En 1997, Andorra entra como miembro del comité restringido de expertos del Consejo de Europa, MONEYVAL (antiguo PC-R-EV).

El 22 de abril de 1999 se presenta al Consejo General la ratificación de los convenios de Viena id'Estrasburg.

En 2001, Andorra firma el Convenio de las Naciones Unidas (NNUU) para la supresión de la financiación del terrorismo, el 10 de noviembre, y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado transnacional (Convenio de Palermo) el 12 de noviembre.

Para adaptar y actualizar el régimen de prevención del blanqueo, el Consejo General aprobó el 29 de diciembre de 2000, la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional. Esta se fundamenta básicamente en los preceptos del Convenio de Viena de 1988, el Convenio Europeo relativo al blanqueo, el descubrimiento, el embargo y la confiscación de los productos del crimen (Convenio de Estrasburgo), del Convenio Europeo de cooperación judicial en materia penal y las Resoluciones 308 y 1997 del Consejo de Europa.

El 31 de julio de 2002, el Gobierno aprobó el Reglamento de la ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional, que desarrolla los preceptos establecidos por la Ley del 29 de diciembre de 2000 , define las funciones, la organización y el funcionamiento de la Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB) y establece las obligaciones de los sujetos obligados y el procedimiento sancionador.

Finalmente, el Gobierno de Andorra consciente del peligro grave que representa la corrupción a nivel internacional y los estrechos vínculos existentes entre este delito y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha aprobado la adhesión al GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción).

La Unidad de Prevención del Blanqueo (UPB)
La Unidad de Prevención del Blanqueo se crea el año 2000 con la Ley de cooperación penal internacional y de lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la delincuencia internacional, siguiendo las recomendaciones del Comité MONEYVAL del Consejo de Europa y las 40 recomendaciones del GAFI. La UPB entra en funcionamiento en julio de 2001.

La UPB es un órgano independiente, con la misión de impulsar y coordinar las medidas de prevención del blanqueo. Las evaluaciones internacionales

La evaluación del Comité PC-R-EV de 1999
El primer informe del Comité PC-R-EV del Consejo de Europa del año 1999 sobre el sistema de prevención del blanqueo de dinero, puso de manifiesto la predisposición del país, tanto a nivel político como de los sectores implicados, para luchar de manera efectiva contra el blanqueo de dinero en nuestro país.

Las recomendaciones del Comité incidieron en la ratificación de los Convenios de Viena id'Estrasburg y en la creación de una unidad de inteligencia financiera, así como en la aprobación de una ley de cooperación judicial.

La evaluación del Comité MONEYVAL del 2002
En el transcurso del mes de marzo de 2002, en el marco del segundo ciclo de evaluaciones del MONEYVAL, el Principado fue objeto de la visita de un equipo de trabajo constituido por expertos de varios países y un observador del GAFI.

La finalidad de esta segunda evaluación era la comprobación del grado de cumplimiento de las medidas recomendadas en 1999. El equipo visitante constató y dejó constancia del alto grado de consecución de los objetivos fijados. Asimismo, Andorra fue objeto de una valoración muy favorable de los 25 criterios del GAFI referentes a NCCT (Países y territorios no cooperantes)

La evaluación del FMI del 2002
Durante el mes de febrero de 2002, en el transcurso de la evaluación por el FMI del modelo de supervisión del sector financiero, este organismo también realizó una revisión de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, con un análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y las 8 Recomendaciones especiales de lucha contra la financiación del terrorismo.

El informe del FMI considera que Andorra tiene un marco legal e institucional satisfactorio para la prevención y la detección del blanqueo de dinero en el sector financiero. Destaca que Andorra ha hecho unos progresos importantes a partir de las recomendaciones efectuadas tanto por el Comité Restringido de Expertos del Consejo de Europa (MONEYVAL) en junio de 1999, como por Arthur Andersen en el mes de marzo de 2000. El equipo evaluador del FMI resalta que el Gobierno de Andorra tiene la clara voluntad política de garantizar que existan unas medidas de lucha sólidas contra el blanqueo de dinero para la totalidad de la economía andorrana, tanto para las actividades financieras como por las no financieras.

El FMI también analizó la normativa de supervisión y control aplicable al sector bancario, y constató que la legislación vigente y las medidas de supervisión cumplían las normas generalmente aceptadas referentes al sistema profiláctico. Los bancos gozan de unas prácticas bien establecidas, reconocidas por el Ente evaluador, en materia de prevención y detección de las infracciones en cuestión.

En conjunto, la Misión considera que el Gobierno y los establecimientos bancarios están trabajando al unísono para garantizar la seguridad y la buena reputación del sistema financiero del país.

El informe del Fondo Monetario Internacional se puede consultar en la página web del FMI (www.imf.org / external / np / ofca / ofca.asp) ya la del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (www.inaf. ad).

Evaluaciones actuales y futuras
En los últimos años, una delegación andorrana ha asistido a las asambleas plenarias del MONEYVAL, con sede en Estrasburgo, para informar puntualmente de los avances del Principado en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, tal como estipulan las directrices de este organismo. Paralelamente, el Gobierno de Andorra ha dejado nuevamente constancia de su firme voluntad de colaboración en formar parte, a su vez, los equipos de evaluación y asesoramiento a otros países.

En el transcurso de este año, el Principado será nuevamente objeto de una tercera evaluación por parte del MONEYVAL, que empleará una nueva tipología conscensuada con el FMI, el Banco Mundial y el GAFI.

Asimismo, se recibirá por primera vez un equipo evaluador del GRECO, para determinar el nivel de prevención y represión de la corrupción.


"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
manzaricoh
Jefe de Area
Jefe de Area
Mensajes: 481
Registrado: 09 Feb 2010 09:42

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por manzaricoh »

Buen trabajo, gracias

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

De nada, manzaricoh.

Procedo a colgar la traducción de la entrevista anterior al presidente andorrano:

Andorra se encamina hacia unas elecciones anticipadas. El Partido Socialdemócrata, que ganó los comicios de 2009, no puede aprobar los presupuestos por el bloqueo que ejerce la oposición de la Coalición Reformista. Bartumeu quiere un nuevo Parlamento para poder seguir los cambios con los que el Principado superará unas singularidades que ahora son un lastre.

Jaume Bartumeu ha ofrecido una conferencia en Esade con el título Andorra desde la excepcionalidad hacia la relación positiva con Europa, en la que detalló la profunda reforma legislativa que su gobierno está llevando a cabo porque el Principado deje atrás la etiqueta de paraíso fiscal. En este empuja cuenta sólo con la mitad del Parlamento andorrano. La oposición ha optado por el bloqueo. Así, Andorra avanza hacia unas elecciones adelantadas. Bartumeu ha comenzado la conferencia hablando de "momentos delicados y extraordinarios".

Usted asumió el cargo en junio de 2009 después de un episodio que puso Andorra al límite de una crisis constitucional cuando el copríncipe francés, Nicolas Sarkozy, amenazó con abdicar si Andorra no emprendía reformas para salir de las listas de los paraísos fiscales. Llegó con la agenda marcada?

Efectivamente teníamos una parte de la agenda predeterminada. Aunque políticamente nosotros no nos sentimos forzados porque desde el 2005 nuestro programa electoral ya decía que queríamos salir de la zona gris e ir a una relación de confianza con nuestros vecinos. Por lo tanto, nuestra voluntad política era esta, pero hemos tenido que trabajar contra reloj.

Hacemos un repaso de estas reformas. En el sector financiero se suprime el secreto bancario?

Más que suprimir, lo que hacemos es levantar parcialmente en casos concretos el secreto bancario. Cuando haya una demanda de información a partir de un expediente de la administración tributaria, Andorra dará esta información con unos requisitos pautados y pactados.

Se pone cerco a la evasor.

Efectivamente. Pero que no parezca que Andorra era una caja absolutamente opaca. Cuando se trataba de instrucciones judiciales de blanqueo de dinero, de lucha contra el terrorismo y otros delitos, hemos colaborado con los tribunales de los países vecinos. Pero ahora ya no es necesario que haya una causa judicial abierta.

Con la reforma, Andorra puede seguir siendo una plaza financiera importante?

Estoy convencido. Pero también es cierto que nuestras entidades tienen que cambiar la manera de hacer banca. Pero lo habríamos tenido que hacer igual porque es el evolución del sector financiero internacional. Andorra y sus bancos pueden demostrar una buena competitividad con su manera de hacer en banca privada y banca de particulares, por ejemplo.

Los bancos contribuyen directamente al sostenimiento económico del Principado. Esto cambiará?

La banca hacía una contribución atípica a los ingresos del Estado que se consideraba como una contraprestación a la situación de oligopolio de que gozaba, ya que no se podían instalar nuevas entidades financieras extranjeras en el Principado. Ahora queremos ir a una situación de normalidad y la banca debe contribuir en una medida importante a través de un impuesto sobre sus beneficios, pero también la banca debe estar sometida a un régimen general de tributación.

El hecho es que el 10 de febrero Andorra deja de ser considerada por España un paraíso fiscal.

El compromiso de intercambio de información fiscal es uno de los apartados del acuerdo que hemos firmado con España-hemos cerrado acuerdos con 17 países más-y que nos permitirá salir de la lista española de paraísos fiscales. Por lo tanto, ya no saltarán las alarmas cuando alguien sienta "empresario, profesional o trabajador andorrano", pero nos falta implementar en la vida ordinaria la legislación tributaria que aprobamos el 29 de diciembre. La normativa tributaria actual no permite a Andorra negociar con España el establecimiento de un convenio para impedir la doble imposición. Será entonces que se notará plenamente que hemos cerrado el círculo.

Este paquete aprobado el día 29 introduce los impuestos a las rentas de los no residentes, sobre los beneficios de las sociedades y sobre la actividad económica. Finalmente no ha salido adelante la del IVA?

La oposición liberal no quiso sacar adelante el texto del IVA. Está prácticamente concordato y acabado y se podría llevar a la orden del día de una sesión de forma inmediata, pero quedará para la próxima legislatura. Que se iniciará este mismo año seguro, aunque no hay fecha de las elecciones, pero en verano ya habremos resuelto el proceso electoral.

Cuando convocará elecciones?

Estamos funcionando con el presupuesto prorrogado y lo que no quiero yo como jefe de gobierno es alargar esta situación un segundo año. Los próximos días habrá el debate final presupuestario, si lleva al bloqueo por segunda vez en esta legislatura, pues habrá disolución del Consejo General y convocatoria de elecciones generales.

Dada la envergadura de la reforma llevada a cabo, no habría sido mejor un pacto de estado para afrontarla?

Era necesario y habría sido positivo, pero no ha sido posible. He hecho tres veces una propuesta de pacto de estado en la oposición de la Coalición Reformista, que son los herederos del partido liberal y del anterior gobierno, y no ha habido manera. Aunque hay varias tendencias dentro de la coalición, la fuerza la sigue teniendo el sector más reaccionario y prefiere, antes de ayudar al país, desmontar el gobierno. Con una situación de confrontación tan radical es difícil salir adelante. Ellos tienen la sensación de que les hemos robado la cartera, entendiendo por cartera los despachos oficiales del gobierno. Se habían hecho una especie de área privada y no pueden soportar que la alternativa socialdemócrata sea al gobierno, les parece que somos una especie de okupas.

La oposición le critica que haya planteado cuestiones como el acuerdo monetario con Europa como si fuera una carrera contra reloj.

El ultimátum no lo ha planteado el gobierno, sino el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que en una carta que me envió el 10 de noviembre de 2010 nos decía con términos muy claros que si antes de finales de año no nos habíamos puesto de acuerdo nosotros para relanzar las negociaciones del acuerdo monetario, las daría por cerradas. Yo no quiero ser el jefe de gobierno que ha dejado cerrada la puerta de Europa a las próximas generaciones.

El acuerdo monetario es porque Andorra pueda utilizar el euro y emitir moneda?

Que pueda seguir utilizando el euro con autorización del propietario legítimo de la moneda y que podamos emitir monedas andorranas, que puede tener un interés numismático y beneficioso económicamente para el Principado. Pero Europa nos pide que asumamos una serie de directivas europeas que suponen un control suplementario, ya las entidades financieras les preocupa porque es una carga de trabajo administrativo, con más costes y menos beneficios.

El encaje de Andorra en Europa es el eterno debate que no acaba de resolver. Tiene un modelo de referencia?

Para nosotros el futuro del Principado pasa por un acuerdo de asociación de más estrecha colaboración con la Unión Europea. No hablo ya del acuerdo monetario, sino de otro pacto económico global. Saltar del acuerdo comercial que tenemos ahora con unión aduanera hacia una participación plena en el llamado mercado interior de la Unión. Esto permitirá que los empresarios y profesionales andorranos puedan trabajar incluso desde Andorra para el exterior sin castigos. Hoy en día el profesional que quiere trabajar con Catalunya desde Andorra sufre un recargo en su facturación, ya que se le hace una retención del 25%. Por tanto, no somos competitivos, y para montar a Andorra empresas de prestaciones de servicios, de alto valor añadido, necesitamos este acuerdo con Europa. Ayudaría a complementar nuestro modelo económico, que está basado, y debe seguir estando, en el turismo, el comercio y el sector financiero.

La fórmula debe ser pues un acuerdo de asociación?

Defendemos un acuerdo de asociación que nos permita entrar en el mercado interior. Tratamos de acogernos a aquellas disposiciones del tratado de Lisboa que nos abren una ventana de esperanza. Los días 30 y 31 de enero recibimos en Andorra una delegación técnica de la UE que está trabajando en la creación de un espacio económico europeo para los micropaíses. Y esta es la vía y no la otra, que sería ser las islas Caimán los Pirineos, que sería un suicidio.

Es decir, "salir de la excepcionalidad y entrar en una relación positiva con Europa".

Este fue el consejo que en 2004 nos dio a los andorranos el ex gobernador del Banco de Francia y ex director del FMI Michel Camdessus, que es un liberal de verdad. Nos dijo: "Debe salir de la zona gris e ir hacia normas claras". Este es el camino, y no es un camino fácil para que se rompen muchas especificidades. Durante años los gobiernos que ha tenido Andorra han querido defender a pie y caballo las especificidades: se les había convertido en una defensa numantina, y ya sabemos que las defensas numantinas terminan en catástrofe.

Preocupa al gobierno el desequilibrio que arrastra la Seguridad Social andorrana?

La parte de vejez es excedentaria y genera unas buenas plusvalías. Pero la parte de enfermedad nos preocupa porque a medio plazo debemos reducir de manera importante el gasto sanitario. Queremos incentivar el consumo de genéricos, controlar el gasto en analíticas y revisar algunos convenios de prestación de servicios hospitalarios fuera de Andorra. Hemos detectado la existencia por parte de algunas empresas de una especie de disimulo del paro por la vía de las bajas laborales.
"La pobreza ha dejado de ser invisible"

Los parados y los pobres han dejado de ser invisibles en Andorra?

La pobreza, que no era visible en nuestro país pero estaba, ahora ha aflorado con toda la dureza y crueldad, y el banco de alimentos de Cáritas cada día atiende a más personas. La reforma laboral es urgente, está presentada a trámite, pero las fuerzas conservadoras lo están bloqueando. En ausencia de legislación que permita implementar un subsidio de desempleo, nosotros hemos tenido que actuar por vía de reglamento de ayudas sociales y hemos introducido por primera vez la 'retribución por desempleo involuntario'. Hemos llegado a puntas extraordinarias por el país del 3 y el 4% de personas paradas del conjunto del mercado laboral. En otras épocas de crisis la sociedad andorrana miraba hacia el otro lado y Andorra podía decir que no conocía lo que era el paro para que las personas de origen español o portugués se volvían a su casa. Esta crisis ha llegado a todas las franjas de la sociedad y, además, ahora hay personas que no pueden volver a casa porque ya están.
Actualizado (Martes, 25 de enero de 2011 22:01)
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Felicidades a los aduaneros de la frontera entre Andorra y España:

http://www.segre.com/detall-de-la-notic ... -la-farga/

La Guàrdia Civil va intervindre el 2010 a la duana de la Farga de Moles dos milions i mig d’euros no declarats, xifra que suposa un espectacular augment del 3.000% respecte a les dades del 2009, quan es van intervindre 78.000 euros. Les infraccions en matèria de tràfic de divises van passar de 4 a 93 l’últim any i els inculpats, de 4 a 95, dels quals uns 80 eren de nacionalitat espanyola. En un 95% dels casos es tractava de diner negre que viatjava d’Andorra cap a Espanya. El subdelegat del Govern a Lleida, José Ángel Flores, va explicar aquest dimarts que els motius d’aquest augment es troben en la crisi econòmica i en l’acord firmat entre Espanya i Andorra, que entra en vigor demà i que facilitarà l’intercanvi d’informació fiscal.

Pel que fa a aquest 2011, la tendència és molt similar a la de l'any passat, segons va afirmar el capità Vicente Luengo. Així, fins ahir s'havien detectat dotze infraccions, una més que l'any passat per a aquestes dates, amb un total de 211.000 euros intervinguts. Luengo va explicar que qualsevol persona que surti del país té l'obligació de declarar els diners o els xecs que porti a sobre, sempre que la quantitat superi els 10.000 euros. Si no ho fa i és detectat a la duana, el viatger podrà seguir la seua marxa amb la quantitat de 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència. Segons Luengo, els diners intervinguts s'envien a Hisenda, que obre una investigació per aclarir-ne l'origen. Si prové d'actes delictius, s'obre un procés judicial contra el propietari i els diners s'ingressen al Tresor Públic. En cas contrari, torna al seu propietari, amb la corresponent sanció econòmica per blanqueig de capitals.


Menys tabac de contraban

La Guàrdia Civil també va fer balanç del tabac de contraban detectat l'any passat, que ha baixat un 15 per cent. La benemérita va confiscar un total de 262.172 paquets valorats en 890.000 euros. Luengo va explicar que la majoria d'intervencions van tindre lloc a la duana i que es tracta de "petits contrabandistes" que amaguen el tabac als dobles fons dels vehicles.

"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Su traducción:

La Guardia Civil intervino en 2010 en la aduana de la Farga de Moles dos millones y medio de euros no declarados, lo que supone un espectacular aumento del 3.000% respecto a los datos de 2009, cuando se intervinieron 78.000 euros. Las infracciones en materia de tráfico de divisas pasaron de 4 a 93 el último año y los inculpados, de 4 a 95, de los cuales unos 80 eran de nacionalidad española. En un 95% de los casos se trataba de dinero negro que viajaba de Andorra hacia España. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Ángel Flores, explicó este martes que los motivos de este aumento se encuentran en la crisis económica y en el acuerdo firmado entre España y Andorra, que entra en vigor mañana y que facilitará el intercambio de información fiscal.

En cuanto a este 2011, la tendencia es muy similar a la del año pasado, según afirmó el capitán Vicente Luengo. Así, hasta ayer se habían detectado doce infracciones, una más que el año pasado para estas fechas, con un total de 211.000 euros intervenidos. Luengo explicó que cualquier persona que salga del país tiene la obligación de declarar el dinero o los cheques que lleve encima, siempre que la cantidad supere los 10.000 euros. Si no lo hace y es detectado en la aduana, el viajero podrá seguir su marcha con la cantidad de 1.000 euros en concepto de mínimo de supervivencia. Según Luengo, el dinero intervenidos envían a Hacienda, que abre una investigación para esclarecer el origen. Si proviene de actos delictivos, se abre un proceso judicial contra el propietario y el dinero ingresan en el Tesoro Público. En caso contrario, vuelve a su propietario, con la correspondiente sanción económica por blanqueo de capitales.


Menos tabaco de contrabando

La Guardia Civil también hizo balance del tabaco de contrabando detectado el año pasado, que ha bajado un 15 por ciento. La benemérita se incautó un total de 262.172 paquetes valorados en 890.000 euros. Luengo explicó que la mayoría de intervenciones tuvieron lugar en la aduana y que se trata de "pequeños contrabandistas" que esconden el tabaco en los dobles fondos de los vehículos.

"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Avatar de Usuario
Jose Luis Mansilla
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 780
Registrado: 15 Nov 2010 12:32
Ubicación: Levantando el Pais.

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Jose Luis Mansilla »

Esta noticia es de Junio 2010 ,pero la he subido por si tenemos que enlazarla con otra.

Comisario Venezolano detenido en Andorra
http://www.youtube.com/watch?v=y95BZwjBR1w

Saludos,

Avatar de Usuario
Alí Bei
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Mensajes: 1220
Registrado: 20 Ago 2008 23:04

Re: El pequeño desconocido , Andorra

Mensaje por Alí Bei »

Muy interesante, José Luis. :wink:
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

Responder

Volver a “Área europea”